คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหนองฉางวิทยาได้ศึกษาดูงานสถาบัน/โรงเรียนต้นแบบดีเด่นด้านการบริหารจัดการ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต EEC

วันที่ 2 เมษายน 2567 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหนองฉางวิทยาได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงานสถาบัน/โรงเรียนต้นแบบดีเด่นด้านการบริหารจัดการ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต EEC จังหวัดชลบุรี (จากเพจ โรงเรียนหนองฉางวิทยา)