การอบรมการใช้เทคโนโลยีและ AI ในห้องเรียนและการสร้างสื่อแบบ Active Learning บนโปรแกรมพื้นฐาน

7-9 กรกฎาคม 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูแกนนำด้านการออกแบบบทเรียน Digital Platform / การอบรมการใช้เทคโนโลยีและ AI ในห้องเรียนและการสร้างสื่อแบบ Active Learning บนโปรแกรมพื้นฐาน ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่