การอบรมการสร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยแพลตฟอร์ม Canva for Education …

14 มกราคม 2567 การสร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยแพลตฟอร์ม Canva for Education ตามแนวทางการเรียนรู้แบบ Active Learning ดวยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี