20-24 กุมภาพันธ์ 2566 ม.3 ม.6 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

20-24 กุมภาพันธ์ 2566 ม.3 ม.6 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565